Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Kryteria ustalenia atrakcyjności turystycznej Bydgoszczy

Na podstawie opracowań wymienionych poniżej, a ponadto także na podstawie innych profesjonalnych i obiektywnych dokumentów, jak:
- Lista Pomników Historii Polski
- Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO
Kanon Krajoznawczy Polski oraz Kanon Miejsc Historycznych
w których Bydgoszcz nie jest wymieniana,
sformułowano opinię o niewielkim stopniu atrakcyjności Bydgoszczy w skali szerszej niż regionalna w zakresie turystyki krajoznawczej, która jest decydującą częścią turystyki miejskiej.
 
Nie oznacza to jednak całkowitego braku potencjału turystycznego w tym mieście: głównym wyróżnikiem Bydgoszczy jest Kanał Bydgoski i nadrzeczne położenie miasta, dlatego że nie posiada ono innych walorów antropogenicznych o wyższych niż skala regionalna wartościach historycznych i artystycznych. Stopień wartości poznawczych i dydaktycznych, unikatowość walorów, ich wielkość i związana z nimi historia, znaczenie dla historii architektury i sztuki są na tyle niskie, że nie pozwalają umieścić Bydgoszczy jako atrakcyjnego ośrodka w skali ogólnopolskiej lub szerszej, a autorzy wszystkich wskazanych tu opracowań klasyfikacji nie uwzględnili w nich Bydgoszczy jako poważnego ośrodka turystycznego.

 

Klasyfikacje atrakcyjności turystycznej miast i miejscowości zaczęto opracowywać w Polsce w 1965 r. Od tego roku aż do czasów współczesnych powstało kilka naukowych i fachowych opracowań wyróżniających poszczególne atrakcje i miejscowości pod względem ich wartości, jakości i znaczenia turystycznego.
 
1. Pierwszą z nich opracowano w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT) w 1965 r. Był to Wykaz i klasyfikacja miejscowości turystycznych w Polsce obowiązujący mocą uchwały prezydium GKKFiT nr 5/65 z dn. 4 lutego 1965 r. Na podstawie analiz ok. 2000 miejscowości wytypowano ich 768, które podzielono na rangi: 1) o znaczeniu międzynarodowym, 2) o znaczeniu ogólnopolskim, 3) o znaczeniu lokalnym. 
Bydgoszcz znalazła się nisko sklasyfikowana.
 
2. Podobne opracowanie: Wstępną klasyfikację miejscowości turystycznych w Polsce opublikowano w 1974 r. Było jednak bogatsze o funkcję uzdrowiskową miejscowości oraz wytypowanie łącznie aż 987 miejscowości, które pod względem rangi podzielono również na 3 grupy. Ostateczna wersja została przedstawiona w Klasyfikacji turystycznej miejscowości i terytorialnych jednostek administracyjnych w Polsce w 1977 r.
 
3. W 1971 r. Zakład Zagospodarowania Turystycznego GKKFiT opracował klasyfikację miejscowości krajoznawczych do celów długofalowego programu zagospodarowania przestrzennego Polski. Był to Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski, gdzie 425 miejscowości i pojedynczych obiektów podzielono na 3 grupy hierarchiczne: 1) wielkie centra krajoznawcze, 2) ośrodki krajoznawcze, 3) mniejsze zespoły i pojedyncze obiekty.
Bydgoszcz znalazła się nisko sklasyfikowana.
 
4. Na podstawie dotychczasowych badań zespół Instytutu Turystyki w Bydgoszczy opracował w 1979 r. nową syntetyczną kategoryzację miejscowości turystycznych: Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, uzwględniającą większość z powyższych wyników.
 
5. W 1993 r. pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Wyrzykowskiego oraz dra Bogdana Mikułowskiego przeprowadzono kolejną klasyfikację atrakcyjności turystycznej Polski w aspekcie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski. Dla oznaczenia rangi i stopnia atrakcyjności turystycznej 220 miejscowości i obiektów zastosowano oznaczenia gwiazdkowe: ***) dla miejsc o szczególnej atrakcyjności, których odwiedzenie jest warte specjalnej podróży, **) dla miejsc o dużej atrakcyjności, dla odwiedzenia których warto zboczyć z drogi, *) dla innych znaczących atrakcji turystycznych.
Bydgoszcz nie kwalifikowała się do żadnej z tych klas.
 
6. Natomiast w 2008 r. dla opracowania publikacji Geografia turystyki Polski zespół w składzie prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, dr Bogdan Mikułowski, prof. dr hab Teofil Lijewski, sporządził podział 506 miejscowości turystycznych w trzech klasach hierarchicznych: 1) najważniejsze miejscowości krajoznawcze o znaczeniu międzynarodowym i najwyższym krajowym, 2) ważne miejscowości i obiekty krajoznawcze o znaczeniu międzynarodowym i wysokim krajowym, 3) miejscowości o drugorzędnym znaczeniu krajowym.
Bydgoszcz znalazła się w grupie 3.
 
7. Analizę atrakcyjności turystycznej miejscowości i powiatów prowadzi także Główny Urząd Statystyczny. Wyróżnia w tym 4 wskaźniki określające stopień atrakcyjności polskich miast i powiatów: 1) WAK - wskaźnik atrakcyjności dla turystyki kulturowej, 2) WAS - wskaźnik atrakcyjności w kontekście walorów środowiska naturalnego, 3) WAB - wskaźnik atrakcyjności dla turystyki biznesowej, 4) WAT - komplementarny wskaźnik atrakcyjności turystycznej będący sumą ww. trzech wskaźników.
W każdym z tych wskaźników Bydgoszcz zajmuje dalekie miejsca - w piątej dziesiątce.
Również niska jest lokata Bydgoszczy pod względem liczby noclegów udzielonych turystom w obiektach bazy noclegowej (36) oraz pod względem liczby miejsc noclegowych (49). Wg danych GUS w 2015 r. w Bydgoszczy nocowało 175 312 osób (podczas gdy np. w: Toruniu 308 681, Poznaniu 819 695, Krakowie 2 122 091).
 

29-12-2014

Badanie ruchu turystycznego w Bydgoszczy

W 2015 roku badaniu poddano 1050 turystów i odwiedzających jednodniowych, którzy przyjechali do Bydgoszczy między majem a listopadem.
Turyści przyjeżdżający do Bydgoszczy to osoby w wieku produkcyjnym (najczęściej w wieku 24-39 lat), czynne zawodowo, przeważnie z wyższym i średnim wykształceniem. Najczęściej przyjeżdżają własnym samochodem (74%), choć istotne znaczenie mają również pociąg (16%) i autobus linii regularnych (6%). Ankietowani pochodzą z kujawsko-pomorskiego (42%) oraz z województw ościennych (wielkopolskie 12,5%, mazowieckie 10% oraz pomorskie 8%). Dla 77% odwiedzających Bydgoszcz to docelowy punkt podróży.
Około 40% badanych poszukiwało przed przyjazdem informacji o Bydgoszczy, wykorzystując przy tym przede wszystkim Internet (72%).
Najważniejsze cele przyjazdu to odwiedziny krewnych/znajomych (25%), wypoczynek (22%) oraz zwiedzanie (18%). Osoby odwiedzające Bydgoszcz najczęściej podróżują z najbliższą rodziną (35%), samotnie (27%) lub ze znajomymi (21%), a podróż organizują we własnym zakresie (81,5%).
Bardzo istotne jest potwierdzenie wysokiej oceny atrakcyjności turystycznej naszego miasta (85% to oceny od 7-10). Dodatkowo, około 90% ankietowanych skłonnych jest zarekomendować Bydgoszcz jako miasto atrakcyjne dla turystów. Najciekawsze miejsca w Bydgoszczy według ankietowanych to przede wszystkim Wyspa Młyńska, Stary Rynek, LPKiW Myślęcinek, Bazylika Mniejsza, Kanał Bydgoski.
Najwyżej oceniano takie elementy wpływające na atrakcyjność miasta jak, poczucie bezpieczeństwa, infrastruktura służąca rekreacji, dostępność komunikacyjna. Najniżej zaś, dostępność toalet publicznych oraz dostępność parkingów.

Szacunkowa wielkość ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2015:
Około 430 000 turystów (w wariancie zrównoważonym) oraz 194 000 odwiedzających jednodniowych = 624 000.
Cały raport tutaj.
 
Szacunkowa wielkość ruchu turystycznego w Bydgoszczy w roku 2018:
Około 491 500 turystów (w wariancie zrównoważonym) oraz 268 100 odwiedzających jednodniowych = 759 600.
Cały raport tutaj.