Menu
Booking.com

Zabytki i atrakcje turystyczne Bydgoszczy

Pomimo, że w żadnej fachowej klasyfikacji ośrodków turystycznych Bydgoszcz - nie posiadając wyjątkowych obiektów - nie występuje jako miasto szczególnie atrakcyjne, to jednak znaleźć można tu kilka zabytków, które mają znaczenie, jednak w skali nie większej niż regionalna.

Okolice Bydgoszczy

Bydgoszcz położona jest w północno- zachodnim krańcu Kujaw.
Do najciekawszych miejsc turystycznych
w okolicy należy Koronowo, Ostromecko, Lubostroń.

Dominujemy nad Toruniem już od ponad 160 lat

Kontakt z autorem tekstu: Tomasz_Janosz(at)wp.pl
 
Literatura:
Bogucka M.: Jarmarki w Polsce w XVI–XVIII w., w: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t. 1, Toruń 1996
Bogucka M.: Kultura Pomorza Wschodniego w dobie Renesansu i Baroku, [w:] Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 2, Poznań 1976
Bogucka M.: Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej XVI-XVIII w., Warszawa 2009
Cieślak T.: Przekształcenie Torunia w centrum polskości Pomorza Gdańskiego w drugiej poł. XIX w., Rocznik Toruński 12, Toruń 1977
Dybaś B.: Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII w., Toruń 1998
Gierszewski S.: Obywatele miast Polski przedrozbiorowej, Warszawa 1973
Grochulska B.: Jarmarki w handlu polskim w drugiej połowie XVIII w., [w:] Przegląd Historyczny 1973, t. 64, z. 4
Historia Bydgoszczy, red. M. Biskup, t. 1. Do roku 1920, Warszawa, Poznań 1991
Historia Bydgoszczy, red. M. Biskup, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, t. 2, cz. 1 1920-1939, Bydgoszcz 1999
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, UMK, t. 1 W czasach średniowiecza (do roku 1454), Toruń 1999
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 2, cz. 1 U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454-1548), Toruń 1992,
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu,, t. 2, cz. 2 W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku (1548-1660), Toruń 1994,
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu,, t. 2, cz. 3 Między barokiem a oświeceniem (1660-1793), Toruń 1996
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 3, cz. 1 W czasach zaboru pruskiego (1793-1920), Toruń 2003
Historia Torunia, red. M. Biskup, Instytut Historii PAN, Towarzystwo Naukowe w Toruniu,, t. 3, cz. 2 W  czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945), Toruń 2006
Jeleniewski M. K.: Antoni Gliszczyński i jego prekursorska polska prasa w Bydgoszczy w dobie zaborów, Bydgoszcz 2012
Koneczny F.: Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Wilno 1924
Kowalski M.: Księstwa Rzeczypospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny, Warszawa 2013
Łaszewski R., Salmonowicz S.: Historia ustroju Polski, Toruń, 1995
Mocarski Z.: Kultura umysłowa na Pomorzu: zarys dziejów i bibljografia, Toruń-Warszawa, 1931
Nadolski B.: Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na Pomorzu w XVI i XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
Naworski Z.: Status Prus Królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów - ewenement czy reguła [w:] Ciesielski T., Filipczak-Kocur A.: Rzeczpospolita państwem wielu wyznań i narodowości (XVI-XVIII w.), Warszawa-Opole, 2008
Salmonowicz S.: O sytuacji prawnej protestantów w Polsce (XVI-XVIII w.), Poznań 1974
Salmonowicz S.: Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku. Studia z dziejów kultury, Toruń 2002
Sochaniewicz S.: Wójtowstwa i sołtystwa pod wzgledem prawnym i ekonomicznym w ziemi lwowskiej, Lwów 1921
Sztuka miast i mieszczaństwa XV–XVIII w. w Europie środkowo-wschodniej, red. J. Harasimowicz, Wrocław 1990.
Tujakowski A.: Z dziejów drukarstwa i piśmiennnictwa na Pomorzu. 400 lat drukarstwa w Toruniu 1569-1969, Toruń 1970